5_durga_koirala

3 bishnu_majhi_bote
6 sita_khatri